Cinergie.be

Dood van een non


Dood van een non

Titre original : Dood van een non

de Pierre Drouot

Date de sortie : 1975

Pays : Belgique

Genre : fiction

Durée : 1h40

Format : 4/3


Ce film est en vente
chez Cinergie.be
au prix de
18,00 €
(frais d'envoi compris)

   
version: Néerlandais et Anglais. Sous-titre en néerlandais. 
production-productie: Ciné Vog Films, Cinecentrum
réalisation-realisatie: Paul Collet, Pierre Drouot
scénario-scenario: Paul Collet, Pierre Drouot en Maria Rosseels naar haar gelijknamige roman/ et tiré du roman de Maria R.
images-beeld: Eddy Van der Enden
musique-muziek: Pieter Verlinden
interprétation-vertolking: Nellie Rosiers, Jules Hamel, Josine Van Dalsum, Jo De Meyere, Hans Rooyaards, Janine Bisschops, Roger Coorens, Elliot Tiber

Synopsis :

Sabine Arnauld is een jonge vrouw die het bestaan met een ongewone intensiteit ervaart. Opgevoed in de familieclan Arnauld staat bij haar de beleving van het Christelijk geloof centraal. Als jong meisje wordt zij het slachtoffer van een verlamming en denkt veroordeeld te zijn om haar verdere leven in een rolstoel te moeten doorbrengen.
Geïnspireerd door een fragment uit een zondagspreek smeekt zij God om genezing, bidt zij om een wonder. Om haar bede kracht bij te zetten,stelt zij een ruil voor : indien zij weer kan lopen, zal zij na één jaar haar intrede doen in het klooster zoals haar oudere zuster Gertrude.
De diagnose kinderverlamming, die destijds door een dokter werd uitgesproken, blijkt fout. Met behulp van een specialist herstelt Sabine.
Haar belofte aan God kan zij nochtans niet inlossen : zij leert Joris kennen, kan niet weerstaan aan de wereldse liefde en trouwt met hem. Wanneer haar kind dood wordt geboren, herkent zij hierin de wrekende hand van God. Ook de dood van haar broer Simon in de tweede wereldoorlog wijt zij aan de verbreking van haar innerlijke gelofte. Wanneer uiteindelijk Joris bij een aanslag om het leven komt, besluit zij het dwingend bevel van God op te volgen en trekt zij zich terug in het klooster.
Maar ook daar is zij rusteloos, blijft zij zich vragen stellen, wil zij het mysterie van het Zijn ontsluieren. Na de dood van Gertrude, die in vertwijfeling sterft, worden haar twijfels nog sterker. Lange jaren binnen de muren van het klooster veranderen haar niet ingrijpend. Na een conflict met de kloostermoeder verlaat zij het convent.
Een uitnodiging van haar zuster Marie-Anne, die in Indië verblijft, is er de aanleiding van dat zij begint te zwerven : zij reist naar het Verre Oosten. Zo komt zij tot het besef van de betrekkelijkheid van onze westerse moraal. Op een avond in Benares wordt zij geconfronteerd met de ontzettende omvang van het menselijk lijden. Zij beseft dat er na dit bestaan niets meer volgt. Ontredderd komt zij bij Marie-Anne aan. In een ultieme poging om haar morele inzinking te overwinnen, formuleert Sabine - in een uigesproken biecht - haar meest intieme gedachten en gevoelens. Marie-Anne bevrijdt Sabine uit haar eigen wurggreep.

Sabine Arnauld est une jeune femme qui vit l'existence avec une intensité inhabituelle. Élevée dans le clan de la famille Arnauld, l'expérience de la foi chrétienne est centrale pour elle. En tant que jeune fille, elle devient une victime de paralysie et pense qu'elle est condamnée à passer sa vie dans un fauteuil roulant.
Inspirée par un fragment d'un discours du dimanche, elle supplie Dieu de guérir, elle prie pour un miracle. Pour mettre son lit en vigueur, elle propose un échange: si elle peut encore marcher, elle entrera au monastère après un an, comme sa sœur aînée Gertrude.
Le diagnostic de paralysie infantile, prononcé à l'époque par un médecin, semble faux. Sabine va récupérer avec l'aide d'un spécialiste.
Elle ne peut cependant pas racheter sa promesse à Dieu: elle fait la connaissance de Joris, ne peut pas résister à l'amour mondain et l'épouse. Quand son enfant est mort au monde, elle y reconnaît la main vengeante de Dieu. Elle attribue également la mort de son frère Simon à la Seconde Guerre mondiale à la rupture de son vœu intérieur. Quand finalement Joris est tué dans une attaque, elle décide de suivre l'ordre obligatoire de Dieu et se retire dans le monastère.
Mais même là, elle est agitée, elle continue à poser des questions si elle veut dévoiler le mystère de l'être. Après la mort de Gertrude, qui meurt de désespoir, ses doutes deviennent encore plus forts. De longues années à l'intérieur des murs du monastère ne la change pas radicalement. Après un conflit avec la mère du monastère, elle quitte le couvent.
Une invitation de sa soeur Marie-Anne, qui réside aux Indes, est la raison pour laquelle elle commence à errer: elle voyage en Extrême-Orient. De cette façon, elle parvient à la réalisation de la relativité de notre morale occidentale. Un soir à Bénarès, elle est confrontée à l'étendue de la souffrance humaine. Elle se rend compte que rien ne suivra après cette existence. Elle vient à Marie-Anne avec déconfiture. Dans une ultime tentative pour surmonter sa dépression morale, Sabine formule ses pensées et ses sentiments les plus intimes - dans une confession bien parlée. Marie-Anne libère Sabine de sa propre mainmise.

Galerie photos

L'équipe belge

Nos autres articles liés

Pierre Drouot, directeur du VAF
Louisa, un mot d’amour